Politica de Confidentialitate

 

POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE
CU PRIVIRE LA PROTECŢIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL


GRADINIȚA GĂRGĂRIȚA SRL cu sediul în Str. Dumbrăveni , nr.35 , sect.4, București , având CIF25719398 , înregistrat la registrul Comerțului cu J40/7336/2009 , în calitate de Operator respectă confidențialitatea informațiilor tuturor vizitatorilor website-ului www.gradinita-gargarita.ro şi prelucrează date personale în condiții tehnice şi organizatorice ce asigură un nivel securitate adecvată.
Echipa noastră beneficiază de pregătire privind protecția datelor și cunoaște importanța datelor dumneavoastră personale ,cărora se angajează să le protejeze confidențialitatea și securitatea pe parcursul prelucrării. De aceea, este important pentru noi să vă furnizăm într-o manieră completa si integrată informațiile legate de prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal.
GRADINIȚA GĂRGĂRIȚA SRL prelucrează date cu caracter personal ce pot fi colectate direct de la dumneavoastră , în calitate de beneficiari ai serviciilor oferite de noi sau indirect ca reprezentanți legali ai minorilor înscriși la grădinița noastră.
Prelucrarea de date cu caracter personal reprezintă orice operațiune sau set de operațiuni, care se efectuează asupra datelor dumneavoastră cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi: colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricţionarea, blocarea, ștergerea sau distrugerea.
Persoanele (vizate) ale căror date pot fi prelucrate de către GRADINIȚA GĂRGĂRIȚA SRL , exclusiv în scopurile menționate sunt: minorii înscriși în programul nostru educațional, părinții sau reprezentanții legali ai minorilor (actuali, foști sau potențiali), vizitatori, public larg, reprezentanții/împuterniciții acestora, legali sau convenționali.
Datele cu caracter personal sunt colectate cu acordul dumneavoastră conform art.6 ali(1) lit(a) GDPR , din proprie inițiativă, sau la solicitarea GRADINIȚA GĂRGĂRIȚA SRL, (exemplu: formularele on-line utilizate pe site-ul nostru).
In cazul in care NU sunteți de acord cu oricare dintre mențiunile din acest document nu utilizați websiteul nostru sau nu ne furnizați niciun fel de date personale. Menționam însă ca este posibil ca anumite servicii aflate pe site-ul nostru să fie condiționate de furnizarea datelor personale.


1. SCOPUL PRELUCRĂRII
GRADINIȚA GĂRGĂRIȚA SRL nu va prelucra datele dumneavoastră personale decât în măsura în care acestea sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor prevăzute mai jos:
– interes legitim – derularea activității educaționale ;
– facturarea şi încasarea contra valorii serviciilor contractate ;
– marketing, promovare, reclamă, publicitate, concursuri, inclusiv transmiterea de oferte comerciale generale sau personalizate;
– dezvoltarea şi îmbunătățirea serviciilor oferite ;
– gestionarea relației cu clienții;
– comunicarea comercială cu beneficiarii prin orice mijloc de comunicare;
– îndeplinirea obligațiilor legale incidente;


2. DESTINATARI AI DATELOR PERSONALE


Potențiali destinatarii ai datelor cu caracter personal prelucrate :
– beneficiarii ,persoane fizice ai GRADINIȚA GĂRGĂRIȚA SRL (actuali, foşti sau potenţiali), vizitatori, public larg, reprezentanţi/împuterniciţii acestora, legali sau convenţionali (pentru scopul derulării raporturilor comerciale/contractuale);
– furnizori, prestatori şi/sau alte entităţi juridice
– parteneri de afaceri/contractuali ai GRADINIȚEI GĂRGĂRIȚA SRL ;
– autorităţi publice centrale şi locale, autorităţi judecătoreşti, politie, parchet (în limitele prevederilor legale şi/sau ca urmare a unor cereri expres formulate), societăţi bancare, executori judecătoreşti, societăţi de asigurare şi reasigurare, organizaţii de cercetare a pieţei (scop statistic) etc.
Confidențialitatea datelor cu caracter personal va fi supravegheată și asigurată de către reprezentanții GRADINIȚEI GĂRGĂRIȚA SRL împreună cu Împuterniciții săi . Datele cu caracter personal prelucrate nu vor fi furnizate către alţi terţi în afara celor menționați în prezentul document.


3. DURATA PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL


În vederea realizării scopurilor menționate în acest document , GRADINIȚA GĂRGĂRIȚA SRL va prelucra datele cu caracter personal pe toata perioada de desfășurare a activităților sau până în momentul în care persoana vizată sau reprezentantul legal va manifesta dreptul de opoziţie/ ştergere (cu excepţia situaţiei în care GRADINIȚA GĂRGĂRIȚA SRL prelucrează datele în baza unei obligaţii legale sau justifică un interes legitim). Ulterior încheierii prelucrării datelor cu caracter personal, în scopul
pentru care au fost colectate, dacă persoana vizată sau reprezentantul legal al acesteia nu va manifesta dreptul de opoziţie/de ştergere, conform legii, aceste date vor fi arhivate de către GRADINIȚA GĂRGĂRIȚA SRL pe durata de timp prevăzută în procedurile interne ale GRADINIȚA GĂRGĂRIȚA SRL şi/sau vor fi distruse.


4. DREPTURILE DVS. PRIVIND PROTECȚIA DATELOR


Persoanele vizate sunt informate cu privire la drepturile de care beneficiază, conform prevederilor legale aplicabile în domeniul protecției datelor, respectiv: dreptul de a accesa, rectifica sau porta datele personale sau dreptul de a solicita ștergerea sau restricționarea prelucrării de date cu caracter personal.
Când prelucrarea se realizează pe baza consimțământului, persoana vizată are dreptul de a retrage consimțământul în orice moment , fără a fi necesară vreo explicație . În acest scop trebuie completată o cerere ,conform legislației aplicabile ,adresată GRADINIȚEI GĂRGĂRIȚA SRL .
Retragerea consimțământului nu va afecta prelucrarea de date ce a avut loc până la acel moment dat .
De asemenea, persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment, în mod gratuit şi fără nicio justificare, prelucrării datelor personale în scop de marketing direct .

În cazul în care, persoana vizată, direct sau prin reprezentant, îşi exercită unul dintre drepturile menționate mai sus, în mod vădit nefondat nejustificat sau excesiv, în special vizând caracterului repetitiv, GRADINIȚA GĂRGĂRIȚA SRL poate:
– fie să perceapă o taxa rezonabilă ținând cont de costurile administrative pentru furnizarea
informațiilor sau a comunicării sau pentru luarea masurilor solicitate;
– fie sa refuze să dea curs cererii.


5. RESPONSABIL CU PROTECȚIA DATELOR


Responsabilul cu protecția datelor al GRADINIȚA GĂRGĂRIȚA SRL poate fi contactat la adresa de mail: adrian.magda@gdprservicii.ro


Prin citirea prezentelor prevederi şi/sau semnarea oricărui document prin care sunt furnizate date personale către GRADINIȚA GĂRGĂRIȚA SRL ori prin furnizarea datelor personale în vederea achiziționării serviciilor/produselor GRADINIȚA GĂRGĂRIȚA SRL , persoanele vizate sunt informate şi/sau îşi exprimă în mod expres consimțământul (îşi dau acordul) cu privire la prelucrarea datelor personale în conformitate cu dispozițiile legale privind protecția persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date (legislaţia internă şi dreptul comunitar-UE).
Aceste prevederi pot suferi modificări/actualizări ocazionale. Vă recomandăm să verificați la fiecare utilizare a website-ului prezentele prevederi, pentru a fi tot timpul informați în legătură cu acestea. Prin accesarea website-ului sau utilizarea serviciilor GRADINIȚA GĂRGĂRIȚA SRL prin intermediul websiteului, ulterior apariției unor noi prevederi , acestea se vor considera acceptate.